Menu

Missió, Valors, Objectius

CARMEL AMUNT defineix  especialment una manera comunitària de fer, de trobar-se al carrer, de plantejar-se les problemàtiques i les seves solucions. Un espai que permeti elaborar propostes creatives de desenvolupament comunitari al barri.

  • Integrar els esforços i actuacions de les diferents administracions i de tots els qui treballen en un mateix territori.
  • Afavorir la integració dels diferents col·lectius, especialment els que tenen més dificultats.

Entenem l’acció comunitària com a processos de transformació basats en els següents eixos:

– Obtenció dels nivells màxims de cohesió social i benestar individual.

– Implicació i participació personal i associativa des del reconeixement de l’autonomia dels participants.

– Capacitat de convivència des del reconeixement de les diferències.

D’aquests principis, se’n deriven alguns valors que han de ser centrals en el treball relacional:

– Autonomia, corresponsabilitat i cogestió.                                – Confiança i respecte.

– Deliberació i transparència.                                                         – Conflicte i innovació.

– Complexitat i articulació de xarxes.                                            – Dinamisme i aprenentatge.

– Proximitat i dinàmiques sostenibles.                                          – Transversalitat.

– Universalització dels drets socials i igualtat d’oportunitats.  – Reconeixement de l’altre/a.

– Participació democràtica.                                                             – Escolta activa.

Des de la seva creació, el Pla Comunitari del Carmel ha centrat el seu treball en l’acompliment de cinc objectius:

  • Impulsar una societat més solidària, cohesionada i vertebrada, i amb més identitat de barri.
  • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentar la participació social, la coresponsabilitat i el compromís de totes les persones i entitats en aquest procés de canvi i millora.
  • Fomentar el teixit associatiu, la participació veïnal i potenciar la cogestió dels programes i projectes.
  • Integrar els esforços i actuacions de les diferents administracions i de tots els qui treballen en un mateix territori.
  • Afavorir la integració dels diferents col·lectius, especialment els que tenen més dificultats.

La metodologia en que ens basem en el Pla de Desenvolupament Comunitari del Carmel és la Investigació Acció i Participació (IAP d’ara en endavant). Entenem la IAP com un procés participatiu, dinàmic, dialògic entre iguals, generador de noves idees i formatiu. Pretenem:

– Enfortir i empoderar les persones participants.

– Emancipar els col·lectius participants.

– Transformar tant pels resultats com pel procés en sí.

– Democratitzar aconseguint majors quotes d’igualtat en la participació.

Amb aquesta estructura metodològica treballarem amb i per a la millora de la vida local del barri del Carmel amb la implicació tant de les administracions, els serveis, els equipaments de proximitat, les entitats/associacions, els ciutadans i l’equip tècnic. Seguim amb la tendència de facilitar la participació del màxim de nombre d’aquests actors, en paritat de condicions.